» przejdź do treści «

O Ośrodku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dębicy Nr IV/17/90 z dnia 14 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Jest  jednostką organizacyjną gminy, realizującą zadania własne w zakresie pomocy społecznej, jak również zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. Zasady działania i organizacji Ośrodka określa Statut uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Dębicy Nr XX/310/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.
Ośrodek realizuje zadania wynikające w szczególności z:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm),

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.),
– ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192 poz. 1378 z późn. zm),
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm),
– ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm),
– ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm),
– ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz.U. Nr 267 poz.2259 ),
– ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 ).

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Dębica oraz:
znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, której nie jesteś w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
lub
jeśli jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci, współmałżonków, osób starszych lub innych osób, bądź doświadczasz przemocy,
lub
chcesz otrzymać zasiłek rodzinny na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
lub
nie otrzymujesz zasadzonych przez sąd alimentów na dzieci,
lub
chcesz złożyć wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny,
lub
wychowujesz trójkę lub więcej dzieci i chcesz skorzystać z ulg i zniżek dostępnych w ramach gminnego programu dla rodzin wielodzietnych – Gmina Przyjazna Rodzinie 3+ lub ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych.

GOPS DĘBICA 2013 r.